Artykuły

Ulga mieszkaniowa do końca 2021 r. za sprzedaż w 2018 r.!

Na dniach Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisze rozporządzenie na podstawie, którego przedłuża się do dnia 31 grudnia 2021 r. termin na wydatkowanie przez podatnika na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aktualnie dokument oczekuje na podpis Ministra i publikację w Dzienniku Ustaw.

Jest to bardzo dobra informacja dla wszystkich podatników, którzy dokonali sprzedazy nieruchomości w roku 2018, a dochód przeznaczyli na cele mieszkaniowe, który to nie zostały zrealizowane w 2020 r. (do końca tego roku).

https://legislacja.gov.pl/projekt/12341258/katalog/12746898#12746898

Ulga na złe długi vs orzeczenie TSUE - Podatniku czy już skorzystałeś ze swoich praw?

Wyrokiem z dnia z dnia 15 października 2020r. (C-335/19) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „ETS") orzekł, że przepis art. 90 Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej „Dyrektywa 2006/112") należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

Przedmiotem zapytania prejudycjalnego nie był objęty warunek określony przepisem art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej „Ustawa VAT"), tj. ograniczenie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi do podatku należnego wykazanego na fakturze w stosunku do której nie upłynął okres 2 lat liczony od końca roku w jakim ją wystawiono.   Przedmiotem zapytania nie była również kwestia możliwości stosowania ulgi na złe długi do transakcji dokonanych z konsumentem.

Jeśli poprzednio nie skorzystałeś z odliczenia podatku należnego to warto to zrobić. 

Jeśli nie jesteś wstanie ustalić zakresu wierzytelności z jakich można skorzystać z Ulgi na złe długi pozostajemy do Twojej dyspozycji. Skontatkuj się z nami:

biuro(at)kancelariagwiazdowski(dot)pl

 

Ulga mieszkaniowa wydłużona?

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia, które przedłuży do 31 grudnia 2021 r. termin na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe uzyskanego w 2018 r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Podatnicy podatku PIT, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., żeby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, muszą wydatkować uzyskane przychody na własne cele mieszkaniowe najpóźniej do końca 2-letniego okresu, licząc od końca roku w którym sprzedali nieruchomość, czyli do końca 2020 r. Natomiast od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy dot. ulgi mieszkaniowej. Okres na wydatkowanie przychodów został wydłużony z 2 lat do 3 lat. Czyli osoba, która sprzedała nieruchomość w 2019 r., ma czas na wydatkowanie przychodu uzyskanego z tej sprzedaży do końca 2022 r.

Poniżej Link do śledzenia zmian w zakresie wprowadzenia ww. rozwiązania, które niewątpliwie jest bardzo korzystne dla Podatników.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12341258

 

PIT-28 - termin do 2 marca 2020 - Drogi Podatniku Pamiętaj!

Informujemy, że w związku z nowelizacjami od 1 stycznia 2020 r. pit-28 za rok 2019 skłamy w terminie do 2 marca 2020 r. PIT-28 dotyczy m.in. przychodów uzyskiwanych z najmu.

Faktura uproszczona, Faktura do paragonu

Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
 
Z powyższego wynikałoby, że do każdego paragonu zawierającego NIP można wystawić fakturę sprzedażową na żądanie nabywcy w terminie 3 miesięcy.
 
Natomiast w art. 106e ust. 5 pkt 3) ustawy o VAT zawarte zostało, że w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro - danych określonych w ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku – tzw. faktura uproszczona.

Ip box w 2020 r.

Dyrektor KIS wydał interpretację podatkową o sygn. 0115- KDIT3.4011.445.2019.2.AD), w której uznał, że podatnik korzystający z ulgi IP Box może od początku 2020 r. odprowadzać zaliczki na PIT od dochodu z uwzględnieniem 5-proc. stawki. Powyższe stanowisko jest korzystne dla podatników. Niemniej jednak stanowisko to stoi w sprzeczności z objaśnieniami o uldze IP Box Ministra Finansów, który wskazał, że ze stawki 5 proc. nie można korzystać w trakcie roku.

Podzielona płatności przy transakcjach powyżej 15 tys. zł

Zgodnie z interpretacją dyrektora KIS o nr 0111-KDIB3-2.4012.646.2019.1.AZ), aby zamieścić na fakturze adnotację o mechanizmie podzielonej płatności, należy wziąć pod uwagę wykazaną na niej wartość brutto, a nie wartość samego zamówienia. Dodatkowe badanie umowy czy poszczególnych zamówień pod kątem przekraczania progu 15 tys. zł byłoby dodatkowym wymogiem, który nie zawsze mógłby być oparty o obiektywne przesłanki. Interpretacja jest korzystna dla podatników, ułatwiająca praktyczne zastosowanie przepisów o podzielonej płatności.

Split Payment - nowelizacja

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że dokonana zmian w przepisach dot. split payment a dokładnie w zakresie możliwości dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku VAT. Podatnik będzie miał dodatkową możliwość dysponowania tymi środkami poprzez zapłatę podatku PIT i CIT.

Ryczałt za użyttkowanie pojazdu objemuje również paliwo

Orzeczeniem NSA w Warszawie (syg. II FSK 2430/16 z dnia 27 września 2018 r. oraz sygn. akt II FSK 2654/16 z dnia 28 września 2018 r.) zakończony został spór z organami podatkowymi w zakresie czy ryczałt płacony przez pracowników za użytkowanie pojazdów służbowych obejmuje również paliwo oraz inne koszty związane z użytkowaniem pojazdu. Zdaniem organów podatkowych ryczałt określony w PIT nie obejmuje paliwa, a tym samym organy podatkowego uznawały, że pracownicy otrzymywali nieodpłatne świadczenie w wysokości wartości paliwa otrzymanego do użytkowania pojazdu.

Sąd stanął po stronie podatników i uznał, że ryczałt określony PIT zawiera w sobie również koszty związane z użytkowaniem pojazdu w tym koszty paliwa.

Pojazdy w firmie - 50 % wydatków kosztem uzyskania przychodu

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, który zmienia zasady sposób opodatkowania samochodów osobowych. Po zmianach w CIT oraz PIT podatnik będzie mógł w kosztach ująć tylko 75% kosztów związanych z użytkowaniem samochodu (paliwo, naprawy). Istnieje możliwość pełnego odliczenia kosztów w sytuacji gdy podatnik będzie prowadził kilometrówkę jak przy VAT. Wydatek na nabycie samochodu osobowego będzie można amortyzować do limitu 150 tys. zł, a wydatki związane z leasingiem operacyjnym/najmu/dzierżawy również będą ograniczone do 150 tys. zł.

 

Wydatki związane z używaniem do działalności gospodarczej samochodu prywatnego (niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych) również będą limitowane wskaźnikiem 20 % wydatków. Prawdopodobnie zniknie obowiązek prowadzenia kilometrówki dla tego typu rozliczeń.

 

W projekcie ustawy zaproponowano również przepisy przejściowe dot. starych umów leasingowych. Zgodnie z tymi przepisami do umów zawartych przed datą ogłoszenie ustawy o zmianie ustawy o CIT i PIT mają obowiązywać stare zasady w terminie do 31 grudnia 2020. Natomiast dla umów zwartych po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw ww. ustawy obowiązywać będą nowe zasady z dniem 1 stycznia 2019 r.

Sprawozdania w formie elektronicznej

Od 1 października 2018 r. zacznie obowiązywać forma elektroniczna składania sprawozdań finansowych.

Ministerstwo Finansów poinformowała, że struktury logiczne oraz formaty sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie będą publikowanie w BIP MF. Jednostki sporządzające sprawozdania według MSSF nie będą zatem na razie zobligowane do stosowania art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości.

Nieruchomości w spadków i rolne

Zmiany upraszczające podatki mają również wystąpić w zakresie zbywania nieruchomości nabytych w drodze spadków. Resort finansów zamierza wprowadzić zmianę, by pięcioletni termin był liczony od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie od dnia nabycia przez spadkobiercę.

Ponadto podatkowym kosztem u spadkobiercy będą:

  • Koszty nabycia lub wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę;
  • Długi i ciężary spadkowe (w tym roszczenia o zachowek) poniesione zarówno przed uzyskaniem przychodu, jak również po uzyskaniu przychodu

Ulga mieszkaniowa 3 lata – zmiana w PIT

Zgodnie z najnowszym projektem zmian ustawy o PIT osoby dokonujące sprzedaży przed upływem 5 lat (liczonych od końca roku podatkowego) od daty nabycia dokonają przeznaczenia uzyskanych ze sprzedaży środków pieniężnych na cele mieszkaniowe, będą miały nie jak dotychczas 2 lata na wydatkowanie, a 3 lata.

Powyższe bardzo korzystnie wpłynie na sytuację podatników, a przede wszystkim tych którzy nabywają nowe nieruchomości u deweloperów. Deweloperzy najczęściej nie dotrzymują terminów i do przeniesienia nieruchomości w formie aktu notarialnego dochodzi po upływie 2 lat, w konsekwencji organy podatkowe stwierdzają, że podatnik nie wydatkował przychodu ze sprzedaży nieruchomości w terminie 2 lat.

 

Projekt ustawy o zmianie sposobu zaliczania do kosztów wydatków na zakup samochodu oraz kosztów użytkowania

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, który zmienia zasady sposób opodatkowania samochodów osobowych. Po zmianach w CIT oraz PIT podatnik będzie mógł w kosztach ująć tylko 50% kosztów związanych z użytkowaniem samochodu (paliwo, naprawy). Istnieje możliwość pełnego odliczenia kosztów w sytuacji gdy podatnik będzie prowadził kilometrówkę jak przy VAT. Wydatek na nabycie samochodu osobowego będzie można amortyzować do limitu 150 tys. zł, a wydatki związane z leasingiem operacyjnym/najmu/dzierżawy również będą ograniczone do 150 tys. zł.

 

Rodzeństwo zamienią się nieruchomościami bez PCC

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 2 lipca 2018 r. o sygn. (0111-KDIB4.4014.146.2018.1.MD) stwierdził, że zamiana pomiędzy rodzeństwem lokalu mieszkalnego na udział w nieruchomości zabudowanej nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 9 ust 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym rodzeństwo zobowiązane jest do opodatkowania transakcji podatkiem w wysokości 2%.

Zgodnie z odpowiedzią wiceministra finansów zwolnienie określone w art. 9 ust 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przysługuje dla zamiany budynków lub lokali mieszkalnych w obrębie rodziny (I grupy) i dotyczy również gruntu. W odpowiedzi podkreślono również, że przepis ten ma na celu pobudzenie swobodnej wymiany nieruchomościami pomiędzy członkami najbliższej rodziny.

W konsekwencji uznać należy, że stanowisko MF jest odmienne od tego, które zostało zaprezentowane w wydanej interpretacji podatkowej.

 

Przychód z tytułu prowizji powstaje z momentem zawarcia umowy pożyczki

Spór pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym dotyczył określenia momentu przychodu z tytułu otrzymanej prowizji wynikającej z zawartej umowy pożyczki. Spór rozstrzygnął WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2018 r. o sygn. akt III SA/Wa 3197/17. Sąd ww. wyrokiem potwierdził stanowisko organu podatkowego, że przychód w postaci prowizji z tytułu udzielonej pożyczki powstanie z dniem zawarcia umowy, jest to tzw. przychód należny a nie otrzymany. W ocenie Sądu zgodnie z treścią art. 12 ust 3 ustawy o CIT umowa zostaje wykonana już w dniu jej zawarcia. Fakt dokonania spłaty pożyczki po upływie 30 dni pozostaje bez znaczenia dla określenia momentu obowiązku podatkowego

PIT-11 w formie elektronicznej

Pracodawca zwrócił się do krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie możliwości przesłania pracownikowi PIT-11 w formie elektronicznej za uprzednią jego zgodą. KIS nie zgodził się ze stanowiskiem Pracodawcy i stwierdził, że przepisy podatkowe uniemożliwiają przesłanie PIT-11 w formie elektronicznej.

Powyższe stanowisko organu podatkowego nie zostało zaakceptowane przez Sąd (WSA w Poznaniu) i stwierdził, że jeśli pracodawca sporządzić PIT-11 w formie urzędowego wzoru i prześle go pracownikowi w formie elektronicznej to nie narusza prawa podatkowego, a tym samym nie ponosi również odpowiedzialności karnoskarbowej. Pracodawca nie ma również obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru korespondencji elektronicznej.

Rzecznik Praw Podatnika

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, który będzie regulował funkcjonowanie nowej instytucji. Zgodnie z przedstawionym projektem do marca 2020 ma zostać powołany pierwszy Rzecznik Praw Podatnika. W kompetencjach Rzecznika będzie m.in. występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych indywidualnych oraz interpretacji ogólnych, będzie mógł zawnioskować do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wydanie uchwały.

Kadencja Rzecznika Praw Podatnika będzie trwać 6 lat. Rzecznik będzie mógł powołać swojego zastępcę. Ustawa o RPP ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.