Faktura uproszczona, Faktura do paragonu

22-01-2020

Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
 
Z powyższego wynikałoby, że do każdego paragonu zawierającego NIP można wystawić fakturę sprzedażową na żądanie nabywcy w terminie 3 miesięcy.
 
Natomiast w art. 106e ust. 5 pkt 3) ustawy o VAT zawarte zostało, że w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro - danych określonych w ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku – tzw. faktura uproszczona.
Z powyższego wynika, że faktura uproszczona musi zawierać takie dane jak:   data jej wystawienia, kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli została określona i różni się od daty wystawienia faktury, nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym także w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, kwotę należności ogółem.
 
W konsekwencji w wyniku dokonanych zmian w zakresie fiskalizacji i obowiązkowego wpisywania nr NIP paragon spełnia ww. kryteria i uznaje się że w przypadku paragonu na kwotę 450 zł mamy do czynieni z fakturą uproszczoną. Pomimo, że w przytoczonym na wstępie art. (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT) nie ma wyłączenia w postaci niemożliwości wystawienia faktury.
 
Fakt braku prawa do ponownego wystawienia faktury potwierdził również Minister Finansów, który stwierdził, że „ faktura uproszczona jest dokumentem traktowanym na równi z fakturą VAT. Fakturą VAT uproszczoną może być również paragon fiskalny, który zawiera m.in. numer NIP nabywcy. Zostały one wprowadzone od 1 stycznia 2014 r. Po 1 stycznia 2020 r., przy transakcjach do kwoty 450 zł brutto, nabywca, który chce otrzymać fakturę VAT, w tym przypadku uproszczoną, musi poinformować o tym sprzedawcę i podać swój numer NIP. Zatem w sytuacji, gdy np. pracownik firmy w styczniu kupi paliwo do samochodu służbowego za 300 zł i poda na stacji nr NIP, to wówczas otrzyma paragon fiskalny, który – o ile zawiera numer NIP nabywcy – będzie stanowił fakturę uproszczoną. Do takiego paragonu, uznanego za fakturę uproszczoną, nie będzie już konieczności wystawienia dodatkowej. Natomiast paragon fiskalny bez numeru NIP nabywcy nie stanowi faktury uproszczonej, do takiego paragonu fiskalnego może zostać wystawiona faktura, ale nie będzie ona zawierała numeru NIP nabywcy.”

Powrót...